Głos poparcia

Ja, niżej podpisany popieram inicjatywę społeczną mieszkańców dzielnicy Chorzów II, dotyczącą wybudowania nowego placu zabaw przy ulicach św. Pawła i Dombka.

Wszystkie pola formularza są wymagane

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Ulica

Nr domu

PESEL

e-mail

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez NASZ DOM - Stowarzyszenie Na Rzecz Modernizacji i Bezpieczeństwa Miasta Chorzów.

Dodaj komentarz

Nasz Dom – naszym zadaniem jest stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w Chorzowie, pomoc prawna i społeczna dla mieszkańców, pomoc osobom poszkodawanym, rewitalizacja i modernizacja zdegradowanych terenów miejskich, kontynuowanie dialogu społecznego z władzami miasta