Archiwa tagu: Stowarzyszenie Nasz Dom

Wyniki Ankiety ws. rewitalizacji „Cwajki”

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez wolontariuszy Stowarzyszenia Nasz Dom ws. rewitalizacji dzielnicy Chorzów II.

 Chcemy zapoznać Sz. Państwa z wynikami ankiety przygotowanej, opracowanej i opiniowanej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu. 

rewitalizacja Chorzow IIPodjęcie się przez nasze stowarzyszenie przeprowadzenia ankiety ws. rewitalizacji dzielnicy Chorzów II wyniknęło min. z programu założycielskiego Stowarzyszenia Nasz Dom, a także ogromnego zaangażowania się w dzialania na rzecz Chorzowa II Prezesa Stowarzyszenia i Radnego Miasta Adama Trzebinczyka. Przyjęty przez Radę Miasta program rewitalizacji autorstwa Radnego A. Trzebinczyka, na bazie którego Prezydent Miasta Chorzów podjął pierwsze działania dot. planów rewitalizacji wykazały, że stanowiska nasze są rozbieżne. W szczególności rozbieżności wynikają po przeanalizowaniu wyników ankiety.

 Działania ws. tzw. budżetu obywatelskiego“ wspierane przez Radę Miasta natomiast intensywnie promowane przez Prezydenta, są małą kroplą w morzu potrzeb tak zniszczonej dzielnicy jak „cwajka“. Podjęte działania przez Prezydenta Miasta tzw. „podziału“ po 400 tyś. zł kompletnie nie odzwierciedlają potrzeb w szczególnosci Chorzowa II. Nie o takie „dofinansowanie“ lub (czytaj) pomysł na rewitalizację nam chodziło. Natomiast podjęte próby określenia kierunków rozwoju dzielnicy Chorzów II są nieprecyzyjne i niejasne.

 Wyniki Ankiety:

 • Przeprowadzono 1260 ankiet,
 • Większość mieszkańców bo aż 1170 ankietowanych nie ma poczucia bezpieczeństwa w dzielnicy Chorzów II.
 • Ponad połowa mieszkańców (743 osoby ankietowane), uważa, że największe zagrożenie stanowi dewastacja mienia i wybryki chuligańskie,
 • Zdecydowana wiekszość (634) popiera remonty i modernizację budynków, 320 osób ankietowanych jest za stworzeniem centralnego placu zabaw dla dzieci, reszta ankietowanych uważa, że powinny zostać zmodernizowane skery, przejścia dla pieszych, naprawione chodniki,
 • W obecnym stanie zagrożenia bezpieczeństwa prawie 83% (1045) mieszkańców jest za wprowadzeniem monitoringu miejsc zagrożonych i niebezpiecznych,
 • Te same ankietowane osoby wskazują na potrzebę zwiekszenia patroli miejskich (policji lub straży miejskiej),
 • We wnioskach, uwagach i propozycjach dot. poprawy życia mieszkańców dzielnicy, prawie 80 % (1008), wskazują na potrzebę stworzenia nowych miejsc pracy,
 • W obszarze propozycji pojawia się odbudowa lub inwestycja w strefę handlu przy ul. Barskiej. (padają propozycje utworzenia palcu targowego z prawdziwego zdarzenia), – (786 osób ankietowanych)
 • 57% (718 osób) ankietowanych wskazuje również jako rozwiązanie – zagospodarowanie oraz renowację zabytkowych obiektów przy ul. Kalidego i zorganizowanie specjalnych stref handlu, lub targów, czy obszarów usługowych.

grafitti na cwajceRewitalizacja jest pojęciem, które na dobre zagościło w słowniku osób chcących kreować rozwój społeczno – gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego. Okazuje się jednak, że często jest rozumiana jako proces ograniczający się jedynie do przedsięwzięć infrastrukturalnych. W związku z tym warto przybliżyć Sz. Państwu jej definicje oraz cechy charakterystyczne dla tego procesu. W literaturze dotyczącej rewitalizacji często przewija się definicja rewitalizacji autorstwa prof. Krzysztofa Skalskiego: „Właściwa definicja określa rewitalizację jako kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych – jak np. remonty – z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach: bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej. Niewłaściwym jest więc mówić o «rewitalizacji» jednego budynku, czy «rewitalizacji» placu miejskiego, jeśli te działania dotyczą jedynie modernizacji budynków, czy rewaloryzacji zabytków”.  W szczególnej sytuacji Chorzowa II proces rewitalizacji nie może się odbyć wg. takiego właśnie schematu jaki przyjął Pan Prezydent.

Chorzow IIRewitalizacja Chorzowa II to przede wszystkim uruchomienie procesów długotrwałych i rozłożonego w czasie  działania mającego na celu ożywienie gospodarcze, które pośrednio przyczyni się do spadku bezrobocia, zwiększy przychod miasta z tyt. np. opłat i podatków od działań gospodarczych (opłaty np. z targowiska przy ul. Barskiej), a nie tylko wybudowanie piaskownicy, lub pomalowanie budynku ! Jest to długotrwały proces działań, który wraz ze wzrostem bezpieczeństwa przyniesie ulgę mieszańcom.

Obecnie już w wyniku podjętej szerokiej współpracy z komisją ds. bezpieczeństwa naszego miasta pozytywnym jest fakt wzmożonych działań zarówno prewencyjnych jak i operacyjnych chorzowskiej Policji. Takie działania mają już swoje pierwsze efekty, a mieszkańcy dostrzegają zmianę oraz pracę chorzowskich funkcjonariuszy.

W naszym wyobrażeniu rewitalizacja Chorzowa II powinna być kompleksowym procesem odnowy całego obszaru dzielnicy, której przestrzeń, funkcje i substancja uległy procesowi strukturalnej degradacji, wywołującej stan kryzysowy, uniemożliwiający prawidłowy rozwój ekonomiczny i społeczny tej dzielnicy, jak i zrównoważony jej rozwój.

 Po przeanalizowaniu przeprowadzonych ankiet oraz szeroko rozumianych konsultacji społecznych ws. projektu rewitalizacji przeważają opinie, że wzmożone działania powinnny w szczególności obejmować:

 • cały obszar dzielnicy Chorzów II, w którym mamy do czynienia ze zjawiskiem degradacji, czyli stanem kryzysowym.
 • rewitalizacja ma obejmować przestrzeń, funkcję i substancję ze sferą gospodarczą i społeczną.
 • rewitalizacja ma rozwiązywać problemy dzielnicy Chorzów II związane ze wszystkimi sferami, a nie jedną z nich. Dlatego też nie możemy godzić się, ani mówić o rewitalizacji w miejscu, gdzie planowane będą do wdrożenia jedynie przedsięwzięcia związane np. z remontem zniszczonych miejskich kamienic, czy budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a pomijające działania bezpośrednio wpływające pozytywnie na rozwój ekonomiczny i społeczny danego obszaru. Wręcz przeciwnie, działania infrastrukturalne powinny być narzędziem do osiągnięcia celów ekonomicznych i społecznych i być tym celom podporządkowane.
 • proces rewitalizacji Chorzowa II musi być prowadzony przy współpracy podmiotów reprezentujących wszystkie sektory życia społeczno – gospodarczego oraz religijnego.
 • rewitalizacja musi mieć charakter kompleksowy, to znaczy w jej ramach prowadzony musi być szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany.

zdjęcia zapożyczone z portalu śląskie miasta

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Dosiego Roku 2013

3159 

Niech te święta tak wspaniałe, będą całe jakby z bajek. Niechaj gwiazda z nieba leci, niech Mikołaj tuli dzieci. Biały puch niech z nieba spada, niechaj piesek w nocy gada. Niech choinka pachnie pięknie, no i radość będzie wszędzie.

życzy Zarząd Stowarzyszenia Nasz Dom

XXVII Konferencja Naukowa – Poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców Chorzowa II.

program rewitalizacji Chorzów II15 października 2012 odbyła się XXVII Konferencja Naukowa ŚLĄSKICH SPOTKAŃ EUROPEJSKICH

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie, II Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Ligonia. Odbyło się spotkanie z cyklu ŚLĄSKIE SPOTKANIA EUROPEJSKIE w celu przeanalizowania programu rewitalizacji Chorzowa II, autorstwa Adama Trzebinczyka – Radnego Miasta Chorzów, a podjętego Uchwałą przez Radę Miasta. W celu poszerzenia dyskusji ws. konsultacji społecznych, oraz wskazania niektórych problemów wynikających z przeprowadzonej ankiety autorstwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu – przeprowadzonej wśród mieszkańców dzielnicy Chorzów II. Akcja ta uzyskała patronat Śląskiego Komendanta Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Działo oraz Przewodniczącego Sejmiku Śląskiego Andrzej Gościniaka. Organizatorami Konferencji min. byli: Regionalny Klub Europejski QUO VADIS w Chorzowie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Stowarzyszenie Nasz Dom w Chorzowie.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedstawiciele UM Chorzów, lokalni przedsiębiorcy, dyrektorzy i uczniowie szkół ponad-gimnazjalnych z Chorzowa. Konferencję rozpoczął dr. Helmut IWO witając wszystkich przybyłych uczestników oraz gości.

Radny A. Trzebinczyk przedstawił problem wysokiego bezrobocia w dzielnicy Chorzów II. Bardzo ważne jest prowadzenie aktywnej polityki przeciwdziałania bezrobociu przy pomocy takich narzędzi, jak: pośrednictwo pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne, przekwalifikowanie i szkolenia. Następnie Pan Radny wskazał, że Bezpieczeństwo Publiczne w Chorzowie II ma wyjątkowy charakter i powinno być specjalnie opracowane i szybko wdrożone oraz powinno obejmować swym zakresem ochronę i bezpieczeństwo mieszkańców, przeciwdziałać patologiom społecznym oraz mieć na celu wdrożenie technicznych systemów zabezpieczających, w tym również monitoringu CCTV. Wskazał także problemy zgłaszane przez mieszkańców, bezradność w likwidacji zagrożeń i zjawisk patogennych. Wskazywał potrzebę współdziałania pomiędzy mieszkańcami i służbami porządkowymi, ale również podejmowanie współpracy z sektorem niepublicznym współdziałającym w likwidacji bezrobocia, które jest min. przyczyną zagrożeń społecznych. W tym celu przygotowana została ankieta przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z Poznania, której sondaż wskaże nie tylko główne problemy z którymi borykają się mieszkańcy dzielnicy Chorzowa II, ale co najbardziej interesujące – wskaże propozycję ich rozwiązania przez samych mieszkańców.

Rewitalizacja Chorzów IIPrzeprowadzana ankieta jest pracochłonna, natomiast jej wynik zostanie opublikowany w prasie oraz internecie. Organizatorzy przedsięwzięcia przekażą wyniki ankiety także Prezydentowi Miasta oraz innym organom miejskim, których współdziałanie powinno się przyczynić do poprawy warunków mieszkaniowych, estetyki najbliższego otoczenia, ale również do poprawy bezpieczeństwa.

W dalszej części konferencji skupiono się na programach socjalnych i społecznych. Polityka społeczna UE obejmuje problemy zatrudnienia, warunków i bezpieczeństwa pracy, prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, a także szkoleń finansowanych z EFS. Cele i zadania polityki społecznej są na bieżąco zmieniane i udoskonalane. Obecnie główny cel polityki społecznej to ograniczenie bezrobocia wśród młodzieży do 25. roku życia oraz bezrobocia długoterminowego (w Polsce te zjawiska też są dużym problemem). Wskazano, że najnowsze badania pokazują, iż najbardziej skuteczne są prace interwencyjne – 65% osób znajduje zatrudnienie na co najmniej rok. Paradoksalnie Fundusz Pracy wydaje coraz mniej środków na narzędzia aktywne, a co za tym idzie, spada liczba osób biorących aktywny udział w programach przeciwdziałania bezrobociu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak funduszy oraz nieprzystosowanie programów do lokalnego rynku pracy. Pomocą dla polityki przeciwdziałania bezrobociu jest europejski program PHARE, który jest nastawiony na rozwój zasobów ludzkich poprzez zmniejszanie niedoskonałości aktywnych narzędzi zmniejszania bezrobocia, np. dopasowanie szkoleń do lokalnego rynku pracy.