Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie Nasz Dom w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenie Nasz Dom

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 13.06.2011 .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.05.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisu treści.
 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów.
 • Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 • Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.

 Wyłączenia

Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-31
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-05-28 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Na stronie dostępny jest pasek narzędzi dostępności (prawy górny róg) dzięki któremu można:

 • zwiększyć/zmniejszyć czcionkę
 • włączyć skalę szarości
 • włączyć wysoki kontrast
 • wączyć negatyw
 • włączyć jasne tło
 • włączyć podkreślenie linków
 • włączyć czytelność czcionki
 • wrócić do ustawień domyślnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail:  stowarzyszenie@nasz-dom.org. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 307 53 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw ObywatelskichStrona otwiera się w nowym oknie.

Dostępność architektoniczna

Stowarzyszenie Nasz Dom w Chorzowie, ul. Powstańców 70/3, 41-500 Chorzów

 • Dojście do siedziby Stowarzyszenia jest utwardzone. Do budynku prowadzą z poziomu ulicy dwa wejścia, z których jedno prowadzi bezpośrednio do budynku z przystosowanem dla osób niepełnosprawnych, oraz drugiego wejścia ze stopniem od strony podwórka
 • Budynek składa się z dwóch kondygnacji. Schody z poręczami, szerokie korytarze, wejścia do pomieszczeń są bez progowe. Na parterze dostępna jest toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia gospodarcze, biurowe oraz sala komputerowa i sala do zdjęć dydaktycznych.
 • Na I i II  piętrze znajduje się sekretariat, oraz pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz pomieszczenia noclegowe.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych w tym pętli indukcyjncyh do obsługi osób słabosłyszących.
 • W obiekcie nie występują oznaczenia w alfabecie Braille’a, ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.