Program Bezpieczne Miasto

Program prewencji kryminalnej Bezpieczne miasto

 W oparciu o ocenę stanu zagrożenia przestępczością, należy wnioskować, że społeczeństwo pomagając Policji oraz Straży Miejskiej w walce z negatywnymi zjawiskami pomaga sobie. Dlatego też wzorem państw zachodnich, w których istnieje od lat „Program zapobiegania przestępczości” powinniśmy uznać za niezbędne włączenie w system przedsięwzięć profilaktycznych wszystkich instytucji i agend mających wpływ na poziom bezpieczeństwa społecznego. Główną przesłanką takiego modelu pracy jest zaktywizowanie i skoordynowanie działań społecznych na rzecz poprawy własnego bezpieczeństwa. Z punktu widzenia Policji wzrost akceptacji i szacunku do prawa ze strony społeczeństwa odzwierciedlać się będzie w efektywniejszym zapobieganiu przestępczości, mniejszą obawą przed staniem się ofiarą przestępstwa, zwiększy odpowiedzialność za działania ze strony Policji. Zatem, gdy Policja i społeczeństwo staną się stałymi partnerami w trosce o bezpieczeństwo publiczne, obu stronom przyniesie to zasadnicze i wymierne korzyści. Proponujemy wdrożenie do realizacji również przedsięwzięcia profilaktyczne w zakresie prewencji kryminalnej, drogą realizacji programów tematycznych, cząstkowych, w odniesieniu do konkretnych zagrożeń, stwarzając program kompleksowy – „Bezpieczne miasto”.

 Istota i założenia programu

 Jest to program stałego i partnerskiego współdziałania Policji i Straży Miejskiej ze społeczeństwem, który poprzez agendy i instytucje przyczyniać się będzie do poprawy bezpieczeństwa.

 Płaszczyzną działania będzie:

 • Wypracowanie stałej formy współpracy zezwalającej na realizację programów cząstkowych;
 • Stworzenie stałego forum policyjno-społecznego do optymalnej realizacji założeń programowych;
 • Uzyskanie gwarancji, iż powyższe formy działania zezwolą na racjonalne wykorzystanie sił i środków zaangażowanych w strategię zapobiegania.

 Cele programu:

 • ograniczenie przestępczości,
 • zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości życia,
 • stworzenie „bezpiecznego miasta” do prowadzenia działalności gospodarczej i życia społecznego oraz rozwoju turystyki.

Do realizacji tych celów niezbędne jest:

 • kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa,
 • pobudzanie inicjatyw społecznych w kierunku działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
 • zaangażowanie wszelkich możliwych podmiotów w partnerską współpracę międzyinstytucjonalną z Policją w zakresie realizacji programów zapobiegawczych,
 • prowadzenie badań środowiskowych wskazujących na potrzebę i zasadność podjęcia działań programowych poprzez: analizę dynamiki przestępczości, geografii czasowo przestrzennej.
 • zdarzeń, rozpoznawanie czynników warunkujących stopień zagrożenia przestępczością, a także badanie poczucia zagrożenia bezpieczeństwa,
 • opracowanie na bazie tak skonstruowanego planu „mapy przestępczości”, właściwych propozycji programowych, adekwatnych do zagrożenia, uwzględniających odczucia społeczne oraz infrastrukturę terenu,
 • zabezpieczenie funduszu dyspozycyjnego, niezbędnego dla realizacji programu „Bezpieczne miasto”.

Kierunki działania

Program zakłada ukierunkowanie działań profilaktycznych na wtórną prewencję kryminalną (redukującą liczbę przestępstw) tzw. prewencję fizyczną. Obejmować będzie ona między innymi:

 • inspirowanie oraz inicjowanie fizycznej i technicznej ochrony mienia, poprzez tworzenie możliwości wprowadzania metod znakowania przedmiotów i upowszechniania technik zabezpieczenia,
 • wprowadzenie monitoringu na wybranych obszarach miasta,
 • eliminowanie błędów i niedociągnięć w projektowanych urządzeniach służących zabezpieczeniu mienia,
 • korektę rozwiązań komunikacyjnych,
 • tworzenie bezpiecznych przejść,
 • korektę zabudowy osiedli mieszkaniowych,
 • rozpoznawanie stanu zabezpieczenia oraz wiedzy społeczeństwa w zakresie ochrony mieszkań i poprawę zabezpieczeń w odniesieniu do poszczególnych grup społecznych (głównie osób starszych i samotnych),
 • popularyzację i wprowadzanie nowych systemów zabezpieczeń obiektów handlowych, banków, kantorów, parkingów poprzez wdrażanie nowoczesnych systemów sygnalizacji włamania i napadu,
 • poradnictwo w zakresie stosowania środków zabezpieczających
 • zacieśnienie współpracy z firmami ubezpieczeniowymi na rzecz prawidłowo prowadzonej polityki ubezpieczeniowej,
 • wywoływanie aktywności społecznej w podejmowaniu bezpośrednich działań ochronnych.

Prewencję społeczną – o bardzo szerokim zasięgu społecznym mającym na celu edukację, poradnictwo oraz pomoc społeczną w określonym zakresie. Obejmować będzie m.in.:

 • problematykę demoralizacji i przestępczości nieletnich,
 • sprawy rodziny i dziecka w rodzinie,
 • ochronę kobiet,
 • ochronę ofiar przestępstw,
 • opiekę osób starszych i niepełnosprawnych,
 • ochronę bezpieczeństwa podróżnych, turystów w środkach komunikacji, ośrodkach wczasowych i wypoczynku oraz szlakach turystycznych,
 • poradnictwo zawodowe np. dla doręczycieli pocztowych, właścicieli sklepów, kantorów, banków, stacji paliw płynnych, baz transportowych, straży przemysłowych itp.
 • zapobieganie patologiom społecznym,
 • tworzenie programów wczesnej edukacji dla dzieci i młodzieży,
 • działanie na rzecz redukcji przestępczości (np. rozbojów, włamań, kradzieży sklepowych, kieszonkowych, samochodów, rowerów) poprzez propagowanie zasad prewencji kryminalnej,
 • inspirowanie działań kulturalnych, sportowych, plastycznych i innych dla poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, współpracę ze środkami masowego przekazu na rzecz kształtowania świadomości prawnej oraz edukacji wiktymologicznej społeczeństwa,
 • poradnictwo społeczne w szerokim zakresie poprzez działalność wydawniczą (informatory, poradniki, ulotki ostrzegawcze).

Zakładane rezultaty

Realizacja programu „Bezpieczne miasto” powinna pozwolić na osiągnięcie następujących

korzyści:

 1. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa społecznego,
 2. Zmniejszenie rozmiarów przestępczości,
 3. Ograniczenia patologii społecznych (narkomanii, alkoholizmu itp.),
 4. Zmniejszenie przestępczości nieletnich,
 5. Wykształcenie w społeczeństwie odruchów poszanowania prawa poprzez reakcję na najprostsze przejawy chuligaństwa i brutalności na ulicy,
 6. Zmianę otoczenia efektywnie poprawiając stan bezpieczeństwa i i porządek publiczny,
 7. Wprowadzenie nowoczesnych systemów zabezpieczających w chronionych obiektach, min. monitoringu wizyjnego.
 8. Wzrost poczucia „bezpieczeństwa przemysłowego” – zainteresowanie problemami miasta ze z strony przedsiębiorstw i właścicieli prywatnego biznesu,
 9. Nawiązanie stałej współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie wypracowania i wdrażania strategii zapobiegania przestępczości,
 10.  Budowa wzajemnego zaufania i więzi społecznych.

Poprawienie bezpieczeństwa obywateli będzie możliwe jedynie poprzez skuteczne zwalczanie i przeciwdziałanie przyczynom. Współdziałanie w sferze przeciwdziałania przestępczości z innymi instytucjami, podmiotami oraz społeczeństwem jest ważna, ponieważ często podmioty te posiadają informacje, które mogłyby być wykorzystane  w działaniach prewencyjnych. Społeczeństwo powinno być informowane oraz zapoznane w tematach sposobów unikania zagrożeń oraz zachowania się w różnych sytuacjach w przypadku kradzieży kieszonkowych, napadów ulicznych, oraz jak zabezpieczyć mieszkanie przed włamaniem lub ustrzec się oszustów chodzących po domach.

Podjęte działania powinny się przyczynić do poprawy stanu bezpieczeństwa miasta Chorzów, a przesłanki, w tym także sygnały świadczące o pogarszających się nastrojach społecznych spowodowanych poczuciem wzrastającego zagrożenia bezpieczeństwa, wymagają niezwłocznego podjęcia zdecydowanych i skutecznych działań zapobiegawczych ze strony instytucji i organów państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli.

Dodaj komentarz