Fundusze na działania statutowe organizacji pozarządowych

NaszDomSpotkanie pn. „Pozyskiwanie funduszy na działania statutowe stowarzyszeń i organizacji samorządowych” odbyło się 8 lutego o godz. 16:30 w chorzowskim Centrum Aktywizacji Społecznych. Patronat nad wydarzeniem objął Poseł na Sejm RP Grzegorz Długi oraz Prezydent miasta Andrzej Kotala. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „Nasz Dom”. (www.e-chorzow.com

Pytanie o finansowanie działań organizacji jest jednym z najczęściej stawianych pytań. Podpowiadamy skąd fundacje i stowarzyszenia mogą brać pieniądze na swoje działania.

Stowarzyszenia i fundacja mogą korzystać z pomocy wolontariuszy, którzy bezpłatnie wykonują zadania. Bywa to bardzo pomocne i satysfakcjonujące dla obu stron. Stowarzyszenia często opierają się ponadto na pracy społecznej swych członków. Wielu organizacjom udaje się dostać „dary rzeczowe” – czyli przedmioty, żywność, za które nie muszą płacić sklepom, firmowym, osobom prywatnym lub innym organizacjom. Czasami to nie wystarcza. Skąd brać pieniądze na działania?

 • SKŁADKI – UWAGA! Stowarzyszenie ma obowiązek określić sposób płacenia składek członkowskich w statucie.
 • DOTACJE (granty) – dotacja (zwana także grantem) – to pieniądze, które stowarzyszenie lub fundacja otrzymują zazwyczaj na wykonanie konkretnie określonego zadania – projektu. UWAGA! Dotacje i granty to pieniądze przeznaczone na realizację określonych projektów (zadań publicznych) i można je wydać tylko zgodnie z przeznaczeniem.
 • DAROWIZNY – Każde zarejestrowane stowarzyszenie lub fundacja ( a także m.in. tzw. organizacje kościelne) mogą otrzymywać darowizny na dowolne działania – w formie gotówki lub jakichś rzeczy – od firm, osób prywatnych lub innych organizacji. „Darowizna” zakłada, że darczyńca przekazuje coś, co do niego należy i w zmian za swój dar nic nie otrzymuje od organizacji. Osoby prywatne (tzw. fizyczne) mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu, a osoby prawne (np. firmy) nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu. Darowizna może być oczywiście wyższa od limitów uprawniających do ulgi podatkowej.
 • SPONSORING – Stowarzyszenia i fundacje mogą otrzymać, zwłaszcza od firm, pieniądze, wsparcie logistyczne, techniczne, doradcze, zobowiązując się do publicznego informowania o tym fakcie, czyli w rezultacie do promowania sponsora. W tym celu podpisywana jest umowa, określająca wzajemne zobowiązania. W szczególnych przypadkach sponsoring może zostać uznany za świadczenie usług reklamowych/promocyjnych, co może rodzić konsekwencje podatkowe dla organizacji, może również zostać uznany za działalność gospodarczą.
 • 1% – Stowarzyszenia i fundacje, które uzyskały status pożytku publicznego, są obdarzone szczególnym przywilejem finansowym. Mogą one zabiegać, by podatnicy wskazali je jako uprawnione do otrzymania od państwa 1% procenta podatku dochodowego od osób fizycznych. UWAGA! Obywatele – podatnicy decydują, której organizacji OPP państwo ma przekazać 1% płaconego przez siebie podatku dochodowego.
 • DZIAŁALNOSC ODPŁATNA – Organizacje pozarządowe mają możliwość prawną, by wziąć „sprawy w swoje ręce” i nie oglądając się na ofiarność społeczeństwa czy wynik konkursów dotacyjnych, zacząć pozyskiwać pieniądze na swoje działania poprzez sprzedaż swoich usług i produktów. Tego rodzaju aktywność ekonomiczną nazwano „odpłatną działalnością pożytku”. UWAGA! Pieniądze z działalności odpłatnej mogą uzupełnić braki w budżecie projektu. Mogą być przeznaczone na wkład własny w projektach.
 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Stowarzyszenia i fundacje mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej – czyli do sprzedawania swych usług i produktów z zyskiem. Może być to sposób na pozyskiwanie pieniędzy na działania statutowe (opisane w statucie) i uniezależnienie się od dotacji czy darowizn. Prawo do prowadzenia działalności gospodarczej mają także organizacje mające status pożytku publicznego (OPP). UWAGA! Dobrze prowadzona działalność gospodarcza może wpłynąć na rozwój stowarzyszenia lub fundacji – pomóc im zdobyć pieniądze na działania społeczne i uniezależnienie się od hojności społeczeństwa lub faktu otrzymania dotacji.

FUNDUSZE:

 • FUNDUSZE CENTRALNE
 • FUNDUSZE WOJEWÓDZKIE
 • FUNDUSZE MARSZAŁKOWSKIE
 • FUNDUSZE POWIATOWE
 • FUNDUSZE MIEJSKIE – GMINNE
 • FUNDUSZE DZIELNICOWE
 • FUNDUSZE PRYWATNE
 • FUNDUSZE ZAGRANICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE
 • FUNDUSZE STRUKTURALNE
 • EOG, CH
 • STYPENDIA

 Szukasz informacji i porad dotyczących organizacji pozarządowych? Zadzwoń do Informatorium: 801 646 719 (pon-pt w godz. 9.00-13.00)

 1. Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA – Przemiany w regionie. Wnioski w edycji wiosennej można składać do 15 marca, do godz. 16.00. Program RITA – Przemiany w regionie to przede wszystkim program grantowy, który kompleksowo wspiera współpracę międzynarodową: od pomocy w przygotowaniu koncepcji projektu i budowania partnerstwa projektowego, poprzez finansowanie najlepszych inicjatyw, po stałe wsparcie informacyjne i kompetencyjne. (programrita.org)
 2. Konkurs MRPiPS „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności” – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 26 lutego 2016 r.
 3. Konkurs MSiT: Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych – Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2016 r. Oferty należy składać do 19 lutego 2016 r.
 4. Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 :„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Wnioski można składać do 21 marca 2016 r.
 5. Fundusze norweskie: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii – Ministerstwo Środowiska – Operator Programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” – ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów na ogólną kwotę 3 585 857 euro tj. 14 999 998,42 zł. Nabór trwa do 15 września 2014 do godz. 15:00. Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.
 6. Konkurs dotacyjny: Upowszechnianie dziedzictwa przemysłowego – Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2016 r. do 24 lutego 2016 r.
 7. Konkurs dotacyjny „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” – Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 roku zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”. Termin składania ofert wyznacza się od 5 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r.
 8. Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań w dziedzinie krajoznawstwa – Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2016 r. Oferty należy składać do 23 lutego 2016 r.
 9. Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2016 – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Dotacja przeznaczona jest na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2016 r. a 30 listopada 2017 r. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 2016 r. o godz. 12.00.
 10. Konkurs w PO IiŚ: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 – ogłasza konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nabór wniosków potrwa od 1 lutego do 31 marca 2016 r.
 11. Konkurs UE: Twoja pierwsza praca z EURES-em – Do 18 marca 2016 r. trwa konkurs Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego: „Your first EURES job” (Twoja pierwsza praca z EURES-em). Informacje dostępne są w językach angielskim, francuskim i niemieckim.

NGO (Portal Organizacji Pozarządowych)  i internet – często korzystamy, rzadziej dbamy o obecność w sieci

21% organizacji nie jest obecnych w internecie – Niemal wszystkie (96%) fundacje i stowarzyszenia w sprawach związanych z prowadzeniem organizacji korzystają z internetu. Coraz więcej organizacji posiada też swoją stronę www. Wciąż jednak ponad jedna piąta (21%) fundacji i stowarzyszeń w ogóle nie jest obecna w sieci. Nie mają one ani swojej strony internetowej, ani profilu na portalu społecznościowym, ani strony w BIP. Częstotliwość korzystania z internetu w sprawach związanych z organizacją jest oczywiście związana z trybem jej funkcjonowania. Warto jednak podkreślić, że nawet wśród tych organizacji, które deklarują podejmowanie działań zaledwie kilka razy w ciągu roku lub rzadziej, 10% korzysta z internetu (w sprawach fundacji czy stowarzyszenia) codziennie, 16% kilka razy w tygodniu, a kolejne 16% raz w tygodniu. Widać więc wyraźnie, że internet stał się ważnym źródłem informacji i narzędziem pracy nawet dla sporadycznie funkcjonujących organizacji. Z drugiej strony, spośród organizacji działających codziennie, w dni robocze, w godzinach pracy – z internetu korzysta często i regularnie (codziennie lub kilka razy w tygodniu) 92% badanych.

Pytanie o finansowanie działań organizacji jest jednym z najczęściej stawianych pytań. Na spotkaniu staraliśmy się wyjaśnić skąd fundacje i stowarzyszenia mogą brać pieniądze na swoje działania oraz mamy nadzieję przybliżyliśmy i wyjaśniliśmy niektóre z możliwych do uzyskania dotacji.

Chcemy pomagać Państwu koordynując wszelkie podejmowane działania w zakresie pozyskania odpowiednich funduszy. Jednakże żebyśmy mogli Wam pomóc, musicie Państwo kierować się własnymi kryteriami wyboru a przede wszystkim odpowiedzieć na zasadnicze pytania:

 1. Jaka jest misja Twojej organizacji? Co chcecie osiągnąć? Jak wyjaśnisz Wasz cel?
 2. Kim są Wasi odbiorcy? Komu służycie? Kto jeszcze odnosi korzyści z Waszych programów?
 3. Jaki obszar geograficzne obsługujecie?
 4. Kto jeszcze robi to, co Wy? Czy istnieje możliwość współpracy z innymi podmiotami?
 5. Czym się różnicie od grup wymienionych w pkt.4?
 6. Czy macie długoterminowy plan strategiczny? Czy jest on połączony z krótkoterminowymi planami programowymi? Czy te plany są podstawą zdobywania funduszy, czy po prostu uganiacie się za pieniędzmi?
 7. Czy Twoja organizacja ma system opracowywania budżetu i księgowości?
 8. Jakie są aktualne źródła i kwoty finansowania? Czy są to fundusze zastrzeżone, czy niezastrzeżone?
 9. Jakie wsparcie niegotówkowe otrzymuje Twoja organizacja?
 10. Zrób listę potencjalnych sponsorów i przygotuj karty sponsorów
 11. Jakie jest doświadczenie członków organizacji w zdobywaniu funduszy?
 12. Postaraj się o publiczne poparcie ze strony ludzi cieszących się poważa
 13. Skoordynuj wykorzystanie ochotników (wolontariuszy)
 14. Przygotuj wszelkie dodatkowe materiały przeznaczone do rozpowszechniania w związku z planowaną akcją pozyskiwania funduszy.
 15. Wyślij listy dziękczynne każdemu, kto wniósł jakikolwiek, choćby najmniejszy, wkład.
 16. Jaka kwota finansowania jest potrzebna? Jakiego typu finansowania poszukujecie – ogólnego wsparcia działań organizacji czy pomocy na konkretne programy? Ile trwa zdobywanie nowych sposobów finansowania?
 17. Jakie środki można przeznaczyć na akcję zdobywania funduszy – gotówkę, ochotników, członków zarządu, sprzęt itd.?

Odpowiadając sobie na powyższe pytania pomoże Państwu to kontakcie z koordynatorami miejskimi oraz w przedstawieniu Waszych wniosków. Nadto prosimy aby Wasza koncepcja projektu:  była rzeczowy, zawierała wskazówki co do obszaru zainteresowania/finansowania i inne niezbędne informacje, zawierała nazwiska osób związanych z fundacją, dane kontaktowe i finansowe, oraz doprecyzowany obszar zainteresowania i troski organizacji.

 

KONTAKT:

 

 • Chorzowska Strefa Wolontariatu – Urząd Miasta Chorzów centrala tel. 32 4165000, fax 32 2412459 pełnomocnik Prezydenta Miasta Chorzów ds. aktywizacji społecznej – Magdalena Sekuła
 • Centrum Aktywizacji Społecznej – tel. 32 307 53 29, www.cas-chorzow.pl

 

 

 

Dodaj komentarz