Nasz Dom – Akademia kompetencji – FIO 2015

Akademia Kompetencji

Informujemy, że Minister Pracy i Polityki Społecznej w ogłoszonym konkursie ofert FIO 2015, wyróżnił ofertę konkursową naszego Stowarzyszenia i uzyskaliśmy wymagana ilość punktów, by zostać beneficjentem. Tym samym informuję, że przystępujemy do realizacji projektu „Akademia kompetencji”.

Nasz Dom - FIO
Stowarzyszenie Nasz Dom wzięło udział w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty o który ubiegało się nasze stowarzyszenie i nasz projekt został dofinansowywany  ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).
Ocena merytoryczna dokonana przez komisję konkursową przy wsparciu ekspertów była na tyle pozytywna,  że nasza oferta została oceniona wysoko i  łączna liczba punktów przyznanych przez ekspertów za spełnienie kryteriów strategicznych zadecydowała o uzyskaniu miejsca naszego projektu w rankingu.
Szkoda tylko, że ocena podejmowanych przez Stowarzyszenie Nasz Dom działań społecznych ma pozytywny obraz wyłącznie w oczach ekspertów rządowych, a nie przenosi się na oceny i propozycje współpracy w lokalnym Urzędem naszego Miasta.
Jak widać proponowana przez nasze Stowarzyszenie strategia rozwoju kapitału społecznego jest doceniana przez zespół ekspercki. Tym bardziej, że w ciągu najbliższych 8 lat zarządzanie rozwojem Polski będzie realizowane w oparciu o system dokumentów planistycznych, który tworzą: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (do 2030 r.), Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (do 2020 r.) oraz dziewięć strategii zintegrowanych. Jedną z nich jest Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, której koordynatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Widocznie władze naszego miasta jeszcze są w letargu zimowym lub powyborczym i nie mają ochoty wsłuchiwać się w podejmowane działania lokalnych stowarzyszeń.
Podejmując się realizacji Projektu Akademia Kompetencji, a tym samym przystępując do realizacji Programu FIO oczywistym jest fakt, że rozwiąże to wszystkich problemów społecznych. Niezbędne jest przedstawienie w tym miejscu zawężonego  zakresu problemów i wyzwań. Kluczowym wyzwaniem dla nas będzie niedostateczne zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Zbyt mało Polaków angażuje się w podejmowane indywidualnie lub grupowo działania na rzecz społeczności lokalnych, w których funkcjonują. Odnosi się to do szeregu sfer życia publicznego, w tym podejmowania decyzji i kształtowania polityk publicznych czy realizowania różnorodnych zadań publicznych.
Podejmując się udziału w konkursie wskazaliśmy, że nasze działania w realizacji naszego projektu będą nakierowane m.in. na:
  • podnoszenie wiedzy i umiejętności osób działających w organizacjach obywatelskich,
  • rozwój zdolności do tworzenia koalicji, współpracy i przepływu informacji między organizacjami,
  • wspieranie sieciowania organizacji obywatelskich
Akademia kompetencji
Podjęte przez nasze Stowarzyszenie działanie będzie wspierać zaangażowanie obywatelskie, zachęcać do współpracy oraz wzmacniać kreatywność naszych mieszkańców. Strategia naszego programu jest wielowymiarowa, i zakłada skoordynowaną interwencję publiczną w obszarach dotychczas niedocenianych lub niewystarczająco akcentowanych w dokumentach miejskich.
Zmodyfikowana formuła wsparcia inicjatyw obywatelskich (Program FIO), korzysta między innymi z dorobku prac Zespołu ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych i jest adekwatna do potrzeb oraz oczekiwań sektora organizacji pozarządowych związanych z tworzeniem partnerstwa publiczno-społecznego, poprawą jego kondycji społecznej i finansowej oraz poziomem inwencji i zaangażowania w proces rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Z badania mechanizmów konsultacji społecznych Pracowni Badań i Innowacji Społecznych  oraz SMG/KRC Poland Media S.A., przeprowadzonych w 2011 r. wynika, iż znajomość pojęcia konsultacji społecznych jest wśród Polaków znikoma. Kontakt z określeniem „konsultacje społeczne” deklaruje mniej niż co piąty badany, a wśród nich 10% nie umie w ogóle wytłumaczyć, na czym ten proces polega. Pozostałe osoby deklarujące znajomość pojęcia zazwyczaj trafnie określają przynajmniej niektóre jego aspekty (zbieranie opinii, rozmowa, przedstawianie problemu, sprawy, dokumentu). Jedynie 17% badanych przyznało, że zetknęło się z określeniem „konsultacje społeczne”.

Dodaj komentarz