XXVII Konferencja Naukowa – Poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców Chorzowa II.

program rewitalizacji Chorzów II15 października 2012 odbyła się XXVII Konferencja Naukowa ŚLĄSKICH SPOTKAŃ EUROPEJSKICH

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie, II Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Ligonia. Odbyło się spotkanie z cyklu ŚLĄSKIE SPOTKANIA EUROPEJSKIE w celu przeanalizowania programu rewitalizacji Chorzowa II, autorstwa Adama Trzebinczyka – Radnego Miasta Chorzów, a podjętego Uchwałą przez Radę Miasta. W celu poszerzenia dyskusji ws. konsultacji społecznych, oraz wskazania niektórych problemów wynikających z przeprowadzonej ankiety autorstwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu – przeprowadzonej wśród mieszkańców dzielnicy Chorzów II. Akcja ta uzyskała patronat Śląskiego Komendanta Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Działo oraz Przewodniczącego Sejmiku Śląskiego Andrzej Gościniaka. Organizatorami Konferencji min. byli: Regionalny Klub Europejski QUO VADIS w Chorzowie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Stowarzyszenie Nasz Dom w Chorzowie.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedstawiciele UM Chorzów, lokalni przedsiębiorcy, dyrektorzy i uczniowie szkół ponad-gimnazjalnych z Chorzowa. Konferencję rozpoczął dr. Helmut IWO witając wszystkich przybyłych uczestników oraz gości.

Radny A. Trzebinczyk przedstawił problem wysokiego bezrobocia w dzielnicy Chorzów II. Bardzo ważne jest prowadzenie aktywnej polityki przeciwdziałania bezrobociu przy pomocy takich narzędzi, jak: pośrednictwo pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne, przekwalifikowanie i szkolenia. Następnie Pan Radny wskazał, że Bezpieczeństwo Publiczne w Chorzowie II ma wyjątkowy charakter i powinno być specjalnie opracowane i szybko wdrożone oraz powinno obejmować swym zakresem ochronę i bezpieczeństwo mieszkańców, przeciwdziałać patologiom społecznym oraz mieć na celu wdrożenie technicznych systemów zabezpieczających, w tym również monitoringu CCTV. Wskazał także problemy zgłaszane przez mieszkańców, bezradność w likwidacji zagrożeń i zjawisk patogennych. Wskazywał potrzebę współdziałania pomiędzy mieszkańcami i służbami porządkowymi, ale również podejmowanie współpracy z sektorem niepublicznym współdziałającym w likwidacji bezrobocia, które jest min. przyczyną zagrożeń społecznych. W tym celu przygotowana została ankieta przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z Poznania, której sondaż wskaże nie tylko główne problemy z którymi borykają się mieszkańcy dzielnicy Chorzowa II, ale co najbardziej interesujące – wskaże propozycję ich rozwiązania przez samych mieszkańców.

Rewitalizacja Chorzów IIPrzeprowadzana ankieta jest pracochłonna, natomiast jej wynik zostanie opublikowany w prasie oraz internecie. Organizatorzy przedsięwzięcia przekażą wyniki ankiety także Prezydentowi Miasta oraz innym organom miejskim, których współdziałanie powinno się przyczynić do poprawy warunków mieszkaniowych, estetyki najbliższego otoczenia, ale również do poprawy bezpieczeństwa.

W dalszej części konferencji skupiono się na programach socjalnych i społecznych. Polityka społeczna UE obejmuje problemy zatrudnienia, warunków i bezpieczeństwa pracy, prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, a także szkoleń finansowanych z EFS. Cele i zadania polityki społecznej są na bieżąco zmieniane i udoskonalane. Obecnie główny cel polityki społecznej to ograniczenie bezrobocia wśród młodzieży do 25. roku życia oraz bezrobocia długoterminowego (w Polsce te zjawiska też są dużym problemem). Wskazano, że najnowsze badania pokazują, iż najbardziej skuteczne są prace interwencyjne – 65% osób znajduje zatrudnienie na co najmniej rok. Paradoksalnie Fundusz Pracy wydaje coraz mniej środków na narzędzia aktywne, a co za tym idzie, spada liczba osób biorących aktywny udział w programach przeciwdziałania bezrobociu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak funduszy oraz nieprzystosowanie programów do lokalnego rynku pracy. Pomocą dla polityki przeciwdziałania bezrobociu jest europejski program PHARE, który jest nastawiony na rozwój zasobów ludzkich poprzez zmniejszanie niedoskonałości aktywnych narzędzi zmniejszania bezrobocia, np. dopasowanie szkoleń do lokalnego rynku pracy.

Dodaj komentarz